Privacy verklaring - Wet AVG

Ipaa Service -wmu-, gevestigd in Kampen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring dd. 29 januari 2018.

Contactgegevens:
Website
M +31 6 51350416
Functionaris Gegevensbescherming van Ipaa Service -wmu- is te bereiken via ons e-mailadres.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Ipaa Service -wmu- verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hierna vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Aanhef, indien verstrekt.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer, indien verstrekt.
 • E-mailadres.
 • Indien u rechtstreeks een betaling hebt gedaan, zijn uw bankgegevens bekend bij onze huisbankier, ING Bank N.V. te Amsterdam, maar deze gegevens houden wij zelf digitaal niet bij.

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Ipaa Service -wmu- verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van fakturen en het afhandelen van uw betalingen.
 • Verzenden van een nieuwsbrief, reclame en tevredenheidsonderzoeken.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Ipaa Service -wmu- verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Ipaa Service -wmu- neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Ipaa Service -wmu- toezicht op houdt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Ipaa Service -wmu- bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia en betalingsoverzichten: bewaartermijn 7 jaar - tbv. administratie (verplichting belastingdienst).
 • Naam en e-mailadres: bewaartermijn - tot u aangeeft geen verder klantcontact te wensen.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Ipaa Service -wmu- verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij voor zover nodig een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ipaa Service -wmu- acht zich echter niet verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw adresgegevens kunnen ter beschikking gesteld worden aan aan POST NL gelieerde bedrijven of aan andere transportondernemingen, en aan frankeerdiensten, online handelsplatformen en productiebedrijven, waaronder MyParcel.nl, Bol.com en ons productiebedrijf. Dit is nodig om uw bestellingen te kunnen frankeren en aan u toe te kunnen sturen. Voor zover wij daar toegang toe hebben, worden deze bestanden met regelmaat opgeschoond.

Website:
Ipaa Service -wmu- gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Via onze website verzamelen wij niet actief gegevens over bezoekers. We houden alleen anonieme tellingen bij van bezochte pagina’s. E-mails die u ons stuurt, worden met regelmaat opgeschoond en tot die tijd online bewaard in de mailbox van ons bedrijf. Deze wordt gehost bij VDX Internet Services te Zwolle.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Ipaa Service -wmu- neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via ons e-mailadres. Ipaa Service -wmu- heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Uw gegevens worden door ons niet online bewaard, maar op een extern opslagmedium dat beveiligd is met een wachtwoord. Wordt er driemaal een foutief wachtwoord gebruikt, dan is het medium niet langer toegankelijk en kan alleen opnieuw geformatteerd worden waarbij de bestaande gegevens gewist worden. Bij vervanging van dit medium wordt het definitief onbruikbaar gemaakt (sledgehammer method).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren of te doen verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ipaa Service -wmu- en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons e-mailadres. Een verzoek tot verwijdering van uw gegevens honeren we onmiddellijk nadat alle eventueel nog openstaande vorderingen zijn voldaan.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek, tenzij een verzoek een conflict vormt met onze wettelijke verplichtingen.

Ipaa Service -wmu- wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.